Contacteer ons   050/35 23 27 -  info@guidogeernaert.be

brochure banner

 • Home
 • Info en documenten

Juridische info

Hieronder vind je onze officiële contactgegevens.

Guido Geernaert NV
Dorpsstraat, 165
8340 Sijsele
Ond.nr. 0436.305.604
Verzekeringsmakelaar FSMA nr 011334 A
 
Telefoon: 050/35.23.27
Fax: 050/35.41.53
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij handelen in het Nederlands

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14
en is terug te vinden op www.fsma.be.

Aangeboden diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

We doen dit voor volgende takken waarvoor we een FSMA-erkenning hebben:
1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Algemene voorwaarden dienstverlening

[TEXT]

Productinformatie

In onze bibliotheek vind je, geordend per maatschappij, de algemene voorwaarden van verzekeringscontracten die wij regelmatig aanbevelen.

Vergoeding en verloning


Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Belangenconflictenbeleid

Voorafgaandelijk

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) hebben we doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

Wettelijke basis

Huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMiFID regelgeving.

 • Europese MiFiD-richtlijn (2004/39/EC);
 • Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
 • Artikel 12sexies §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering -en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
 • Artikelen 16-23 KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2);
 • Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Ons beleid inzake belangenconflict

We verbinden er ons toe zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

In ons beleid hebben we de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

Onder belangenconflict verstaan we conflicterende belangen tussen ons kantoor en een cliënt of tussen meerdere cliënten onderling, die zich kunnen voordoen in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 • Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
 • Een belang in het resultaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
 • Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
 • Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
 • Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst

Voor inzage in de lijst van belangenconflicten kan u ons steeds contacteren.

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat dit onderwerp op geregelde tijdstippen op de agenda van onze coördinatievergaderingen zal geplaatst worden.

Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten.

Wat is de procedure?

Belangenconflictenbeleid procedure

Belangenconflicten dienen in de eerste plaats vermeden te worden, waartoe de nodige organisatorische maatregels werden genomen en in geval ze zich toch zouden voordoen hebben we bepaald hoe deze in het belang van onze klanten te moeten beheren. Voor info inzake deze maatregelen kan u ons contacteren.

Bekendmaking van een belangenconflict.

Komt u – ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, dan verschaffen we u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u weloverwogen beslissing nemen.


Disclaimer en Privacy

 
Informatie 
De informatie en tools op deze website hebben een louter informatieve waarde. We nemen redelijke maatregelen om de kwaliteit van de informatie en tools op deze website te bewaken, onder andere door ze op regelmatige tijdstippen bij te werken. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie en tools op deze website, op de websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. We zijn nooit verantwoordelijk voor eventuele handelingen, beslissingen, fouten, verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie en tools van deze website of websites waarnaar verwezen wordt of die naar deze website verwijzen. In geval van overmacht kan de toegang tot de website onderbroken zijn. We kunnen eveneens zelf de toegang onderbreken voor onderhoud, aanpassing of enige andere reden. We zijn niet aansprakelijk voor die eventuele onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker. Wanneer we verwittigd worden van eventuele onjuistheden, zullen we zo snel mogelijk overgaan tot verbetering.

Auteursrechten
De op deze portaalwebsite weergegeven informatie, tools, gegevens en andere elementen zijn en blijven ons eigendom. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren, verspreiden, publiceren, overnemen, enz., van enige informatie, tools, gegevens of andere elementen van deze website voor ander dan louter persoonlijk of privaat gebruik, is verboden. Tenzij we daar voorafgaand en schriftelijke toestemming voor geven.

Nieuwsbrief, contact en privacy
We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van verzekeringen en financiën, onze diensten en aanverwante zaken. Meldt u zich aan voor deze nieuwsbrief, dan worden uw gegevens met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze bestemmelingenlijst. Die lijst wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Als u via een webformulier van deze website een bericht achter laat, dient u uw naam en e-mailadres op te geven voor de beantwoording van uw vraag. We nemen daarbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht.

U kan deze website anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Gebruik van cookies 
We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

 

Nieuwsbrief

Onjuist
Onjuist
Invalid Input

Contactgegevens

Guido Geernaert NV
Dorpsstraat, 165
8340 Sijsele
FSMA nr 011334 A
Tel 050/35.23.27
info@guidogeernaert.be